Jogszabályfigyelő: Az összbüntetésről szóló büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenessége

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:24 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság a 2020-as első határozatával megállapította, hogy az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenes, így azt 2019. június 25. napjára (azaz a Magyar Közlönyben történt közzétételének napjára) visszaható hatállyal megsemmisítette. A visszaható hatályú megsemmisítésre tekintettel elrendelte továbbá az érintett jogegységi határozat alkalmazásával jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az elővásárlási jogot sértő szerződés hatálytalanságának a megállapítására nyitva álló objektív határidő jogvesztő jellege

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:22 du.
Kategória:

A Kúria elnöke által létrehozott Új Ptk. Tanácsadó Testület egyik legfrissebb véleménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:223. § (2) bekezdésében az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés relatív hatálytalanságával kapcsolatos igény érvényesítésére előírt objektív határidő jogvesztő jellege mellett foglalt állást. A Tanácsadó Testület szerint a szerződéskötéstől számított hároméves határidő […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az Országgyűlés 2020-as tavaszi ülésszakának törvényalkotási programja

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:21 du.
Kategória:

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben szereplő kötelezettségének eleget téve 2019. december 12-ei keltezéssel a Kormány benyújtotta az Országgyűlés elnökének a 2020-as tavaszi parlamenti ülésszak törvényalkotási programját, amelyből néhány fontosabb törvényjavaslatot emelünk ki a következőkben. A jelenlegi tervek szerint februárban kerülhet a Tisztelt Ház elé az igazságügyi tárca által készítendő büntetőeljárási törvénycsomag, amely nagy […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A kötelesrész alapját a leszármazónak biztosított zálogjog értéke nem csökkenti

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:18 du.
Kategória:

A BDT2020. 4125. szám alatt közzétett bírósági döntés értelmében: „Ha az örökhagyó a tulajdonában álló ingatlanra ingyenes (szívességi) juttatásként a leszármazója lakásvásárlása érdekében felvett banki kölcsönhöz dologi biztosítékot (zálogjog) enged, utóbb a kötelesrészre jogosult igénye szempontjából a kötelesrész alapja az ingatlannak az ingyenesen nyújtott biztosíték értékcsökkentő hatása nélkül számított értéke. A kötelesrész alapját a leszármazó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az üzletrész örökösének taggá válása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:17 du.
Kategória:

A korlátolt felelősségű társaság üzletrészének az örököse az örökség megszerzésével nem válik automatikusan a társaság tagjává, külön kérnie kell a bejegyzését a tagjegyzékbe. Ha a társaságnak nincs ügyvezetője, e kérelmet a társaság tagjaihoz kell intézni. A taggá válás egyik feltétele, hogy az örökös a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el – olvasható a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak 2020-as munkaterve

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:09 du.
Kategória:

A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételei a büntetés-végrehajtási bírói gyakorlatban, az emberkereskedelem értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat, a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói gyakorlata, továbbá az építésügyi hatósági eljárások, illetőleg az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata lesz a Kúria joggyakorlat- elemző csoportjainak vizsgálati területe az idei évben – olvasható a témával […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Tartásdíj iránti igény esetén a nagykorú gyermek köteles a szülővel kapcsolatot tartani

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:33 de.
Kategória:

A Kúria alábbiakban hivatkozott eseti döntése szerint: „Érdemtelen a tartásra a nagykorú továbbtanuló gyermek, ha nem tart kapcsolatot a tartásra kötelezett szülőjével. Az érdemtelenség kimentésére alkalmas kötelezetti magatartásnak olyan súlyúnak kell lennie, amely valóban alapos indokát adja a tartást igénylő gyermek közömbösségének.  A kellő indok jogi fogalmának tartalma a gyermek életét jelentősen befolyásoló vagy arra kiható […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ingatlan-nyilvántartási, illetve közigazgatási hatósági eljárásokat érintő módosítások

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:29 de.
Kategória:

Az illetéktörvény kis terjedelmű módosítása mellett például a földmérési és a térképészeti tevékenységről szóló törvény, és az általános közigazgatási rendtartás módosítását, továbbá az ún. szankciótörvény (a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény) hatálybalépés előtti módosítását is tartalmazza az alábbiakban hivatkozott törvénycsomag. A jogszabály a szankciótörvény hatálybalépését újabb egy évvel, 2021. január elsejére halasztja […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Törvényszéki végrehajtással kapcsolatos módosítások

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:27 de.
Kategória:

Közel két tucat törvény módosítását tartalmazza a törvényszéki végrehajtással összefüggő salátatörvény. Mint arról korábban, a Jogszabályfigyelő 2019 – 44. számában már írtunk, 2020 január elsejét követően az államot megillető, illetve az igazságügyi követelések behajtása iránti végrehajtási eljárásokat kizárólag a NAV foganatosítja majd, így a törvényszéki végrehajtás feladata „kikerül a bíróság szervezetrendszeréből és a törvényszéki végrehajtó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az illetékelőleg visszatérítése ügyében döntött az Alkotmánybíróság

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:24 de.
Kategória:

Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) egy magánszemély indítványozó alkotmányjogi panasza alapján indult eljárásban megállapította, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 79. § (2) bekezdés 2012. december 31. napjáig hatályos, „a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül téríthető vissza” tagmondata alaptörvény-ellenes volt, erre tekintettel a szóban forgó rendelkezés egyetlenegy, bármely […]

Bővebben...