Jogszabályfigyelő: Perfeljegyzés tulajdoni perben – az ingatlan tulajdonjoga iránti per fogalmának értelmezése

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:54 du.
Kategória:

A Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kezdeményezett jogegységi eljárásban akként foglalt állást, hogy az ingatlan tulajdonjogának kötelmi igényre alapított megszerzése iránti per ingatlan tulajdonjoga iránti pernek minősül, így kérelemre a perindítás tényét az ingatlan-nyilvántartásba ebben az esetben is fel kell jegyezni.

Az indítványozó szerint nem alakult ki egységes joggyakorlat abban a kérdésben, hogy: […] ingatlan tulajdonjoga iránti pernek csak az a per minősül, amelyben a per tárgya az ingatlan ingatlan-nyilvántartáson kívül megszerzett tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése, vagy ingatlan tulajdonjoga iránti pernek minősül az per is, amikor a fél a per eredményeként a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel szerzi meg.”

A jogegységi tanács állásfoglalása szerint a jogszabályi előírások szerint a perfeljegyzéshez peróvó, jogóvó és jogszerző joghatás kapcsolódik. „A peróvó joghatás lényege, hogy az eljárás eredményeként az ítélet jogereje kihat azokra is, akik a perben félként nem szerepeltek, de a perindítás tényének feljegyzését követően szereztek valamilyen jogot az ingatlanban. A jogóvó hatás a már megszerzett jog védelmét szolgálja, mert a perfeljegyzés folytán a későbbi szerző – függetlenül a szerzés visszterhes jellegétől – már nem minősül jóhiszeműnek. A jogszerző hatás lényege, hogy a jogosultnak még nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy az ingatlan-nyilvántartáson kívül már korábban megszerzett dologi joga (tulajdonjog), de a dologi jog szolgáltatására irányuló kötelmi igényét a perfeljegyzés mindenkivel szemben biztosítja, és ebben a formában szintén dologi jogi védelemben részesül.”

Mindezek alapján a Kúria úgy vélte, hogy törvényi rendelkezések alapján nem indokolható az ingatlan tulajdonjoga iránti per fogalmának a megszorító, csak az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés bejegyzése iránti perekre vonatkozó értelmezése. Ingatlan tulajdonjoga iránti per tehát az a per is, amelyben „[…] az érvényesíteni kívánt jog kötelmi jogviszonyból ered, és a per eredményessége esetén a jogváltozást az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.”

Felhívják ugyanakkor a bíróságok figyelmét arra, hogy a jogegységi határozatban foglaltak nem alkalmazhatók, és a perindítás ténye nem jegyezhető fel abban az esetben: „[…] ha a kereset nem következetes, mert a fél tényelőadása nincs összhangban az érvényesíteni kívánt joggal és az általa előterjesztett kereseti kérelemmel.”

Joganyag: 2/2020. KPJE jogegységi határozat

Módosította:

Megjelent: MK 2020/221. (X. 8.)

Hatályos:

Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése