Jogszabályfigyelő: Elutasította az AB a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos indítványt

Szerző:
Dátum: március 25, 2019 10:39 de.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) elutasította a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel kapcsolatos elszámolás szabályait tartalmazó 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzésének az alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt.

Az indítvány alapjául szolgáló ügyben a felperes kölcsönszerződés semmissége megállapítása iránt indított pert (részben forint alapú, részben deviza alapú kölcsönszerződés) Az elsőfokú bíróság hiánypótlás keretében a fent hivatkozott, 2014. évi XL. törvény 37. §-a szerinti elszámolás csatolására hívta fel a felperest, majd végzésével a pert megszüntette. A permegszüntető végzést a Fővárosi Törvényszék másodfokon eljáró bíróságként helybenhagyta.

A szóban forgó törvényi előírás értelmében a „félnek a felek közötti elszámolásra kiterjedő és összegszerűen is megjelölt, határozott kérelmet kell előterjesztenie”. A bíróság álláspontja szerint ennek megfelelően a felperes köteles tételes számítást és határozott kérelmet előterjeszteni.

Az indítványozó – egyebek mellett – hivatkozott arra, hogy a banki elszámolás alapján nyújtotta be a kérelmét. Szerinte nem szükséges másik elszámolást készítenie, a számításnak a kamatokra pedig azért nem kell kiterjednie, mert érvénytelen szerződés esetében nem jár kamat. Véleménye szerint azt kell megjelölnie, hogy milyen összeggel tartozik, „ennél több nem várható el tőle.” Rámutatott arra is, hogy az elsőfokú bíróság azt hiányolta, hogy nem jelölte meg, hogy a szerződés hatályossá nyilvánítását milyen tartalommal kéri. Úgy vélte, ilyen kötelezettség nem terhelte, mert „a hatályossá nyilvánítással a szerződés tartalma nem változik meg.”

Az AB előre bocsátotta, hogy az eljárásjogi szabálysértések vizsgálata nem tartozik a hatáskörébe. Álláspontja szerint a 2014. évi XL. törvény 37. §-ának a jelentősége – egyebek mellett – abban áll, hogy: „Ha a fél nem kéri konkrétan meghatározott jogkövetkezmény levonását, és nem terjeszt elő az elszámolásra kiterjedő és összegszerűen is megjelölt, határozott kérelmet, a keresetlevél érdemi elbírálására nincs lehetőség.” Az indítvánnyal támadott törvény rendelkezései értelmében nem kérhető a szerződés érvénytelenségének a megállapítása az érvénytelenség jogkövetkezményeinek az alkalmazása nélkül, és nem kérhető az eredeti állapot helyreállítása sem. Az AB megállapította továbbá azt is, hogy a 2014. évi XL. törvény 37. §-a nem tekinthető visszaható hatályú szabályozásnak.

Joganyag: 6/2019. (III. 20.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
Módosította:
Megjelent: MK 2019/47. (III. 20.)
Hatályos:
Megjegyzés: alkotmányjogi panasz elutasítása