Jogszabályfigyelő: Fizetésképtelenségi nyilvántartás

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:12 de.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet uniós előírás folytán létrehozta a Magyarországon indított csődeljárásokkal, felszámolási eljárásokkal, valamint a kapcsolódó polgári peres eljárásokkal összefüggő állami nyilvántartást. A jogszabály ún. fizetésképtelenségi nyilvántartó szervként a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot jelölte ki. A nyilvántartás részére történő adatszolgáltatást a csőd- és felszámolási eljárásokban, illetve bizonyos esetekben a polgári peres […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A keresetlevél szerkezeti egységei és a kötelező tartalmi elemek sorrendje az új Pp. alapján

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:11 de.
Kategória: ,

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) jogértelmezési kérdéseinek a megválaszolása érdekében a Kúria – a bírói kar elismert tagjainak a részvételével – szakmai konzultációs testületet hozott létre és működtet a jogalkalmazói munka elősegítése céljából. A konzultációs testület állásfoglalásai nem kötelező érvényűek a bíróságokra nézve sem, mindenképpen célszerű azonban a bírói […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ügyvédi etikai szabályzat

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:08 de.
Kategória: ,

A közelmúltban megszületett az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló új szabályzat is, amelynek 1. számú mellékletét képezi az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsának (CCBE) a határokon átnyúló jogi szolgáltatásokat szabályozó, az Európai Unió Ügyvédeinek Etikai Kódexe is, illetve amely felváltotta az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló, többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzatot. Részletesen […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos közvetítői eljárás

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:07 de.
Kategória: ,

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése megalkotta az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján lefolytatott jogviták közvetítői eljárásban történő rendezése szabályait. A közvetítés célja a bejelentő és az ügyvédi tevékenység gyakorlója közötti vita közvetítő bevonása mellett történő rendezése, az erre vonatkozó írásbeli megállapodás létrehozása. A közvetítői eljárás során tartandó ún. megbeszélésen a közvetítő alapvető […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyvéd által készített vagy letétbe vett végrendeletek, haláleseti rendelkezések központi nyilvántartása

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:05 de.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott kamarai szabályzat értelmében a végintézkedésre vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvédet írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli a kamarai Központi Végrendeleti Nyilvántartásba (KVNY) történő, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) történő bejegyzés lehetőségéről. A szabályzat ezen túlmenően részletesen meghatározza az ügyfél bejegyzésre vonatkozó hozzájárulása esetén követendő eljárással kapcsolatos rendelkezéseket. A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyvédi letét- és pénzkezelés szabályai

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:59 de.
Kategória: ,

Az ügyvédi letétkezelésről és pénzkezelésről szóló kamarai szabályzat az ügyvédi letét három fajtáját – teljesítési letét, költségletét, őrzési letét – határozza meg. Rögzíti a letéti szerződések általános, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben rögzített feltételeken túl alkalmazandó további követelményeit, illetve a valamennyi fent említett letéti fajtára vonatkozó speciális rendelkezéseket, továbbá a pénzletét átvételének a szabályait, illetve […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Gyermekpornográfa – bűncselekményegység és halmazat kérdése

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:58 de.
Kategória: ,

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a gyermekpornográfia bűntettével kapcsolatban a halmazat és a bűncselekményegység kérdésében foglalt állást az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában a tekintetben, ha Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 204. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt elkövetési magatartásokat több passzív alannyal vagy több felvétellel kapcsolatban fejti ki. Az eljárást […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A vád törvényessége

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:54 de.
Kategória: ,

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a legfőbb ügyész indítványára hozott jogegységi határozatában rögzítette, hogy törvényes a vád – a katonai büntetőeljárás kivételével – akkor is, ha azt nem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság mellett működő ügyész emelte. A katonai büntetőeljárásban ellenben a vád törvényességének feltétele, hogy azt katonai ügyész vagy a legfőbb ügyész […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A közfeladatot ellátó személyek bizonyos körével szemben érvényesülő fokozott büntetőjogi felelősség

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:52 de.
Kategória: ,

A legfőbb ügyész indítványa alapján indult eljárásban a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy közfeladatot ellátó személyként meghatározott pedagógus lehet-e elkövetője a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 302. §-a szerinti, közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bántalmazás bűntettének. A Kúria jogegységi döntése értelmében azokban az esetekben, amikor a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Titkos információgyűjtés eredményének bizonyítékként való felhasználásáról szóló végzés elleni fellebbezés

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:51 de.
Kategória: ,

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa megszüntette a Kúriai Döntések 2015. évi 4. számában EBD 2015.B.15. számon közzétett határozat elvi bírósági döntésként való fenntartását. Az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatban a Kúria hivatkozott arra, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 215. §-ának 2014. január 1. napjától hatályos szövege már nem zárja ki […]

Bővebben...